OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i stosunków umownych wiążących spółkę SOCIETE DE COURTAGE ET DE DIFFUSION „CODIF INTERNATIONAL”, S.A.S., reprezentującą swój oddział oraz swoją markę PHYTOMER© CODIF INTERNATIONAL 2011, i Kupującego podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu wyłącznie właściwe są sądy w Saint-Malo.

Witryna PHYTOMER jest witryną handlu elektronicznego dostępną za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.phytomer.fr.

ARTYKUŁ 1 – PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest informowanie wszystkich potencjalnych klientów o warunkach i zasadach sprzedaży online przez sprzedającego („PHYTOMER”) oraz dostawy zamówionych produktów, a także prawa i zobowiązania poszczególnych stron transakcji sprzedaży produktów klientowi („Kupujący”) przez PHYTOMER. Kupujący i PHYTOMER są oddzielnie nazywani Stroną, a łącznie Stronami.

W związku z tym zamówienie produktu w witrynie PHYTOMER jest równoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w całości. Kupujący oświadcza, że się z nimi zapoznał. Korzystanie z witryny jest również równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z witryny dostępnych w zakładce „Informacje prawne”.

Kupujący zamierzający dokonać zakupu w niniejszej witrynie oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych umożliwiającą mu składanie oświadczeń woli oraz że zamierzony zakup produktu/produktów ma na celu wyłącznie użytek osobisty i nie ma związku z wykonywaniem zawodu.

Oferty promocyjne są ważne pod podwójnym warunkiem: w okresie obowiązywania danej oferty oraz do wyczerpania zapasów.

PHYTOMER zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym terminie. Nowe ogólne warunki sprzedaży będą dotyczyć wyłącznie transakcji sprzedaży zawartych po dokonaniu zmiany.

ARTYKUŁ 2 – PRODUKTY

Do sprzedaży są oferowane produkty prezentowane w witrynie PHYTOMER w dniu wizyty Kupującego w witrynie, do wyczerpania ich zapasów. Spółce PHYTOMER przysługuje prawo do wycofania produktów ze sprzedaży w dowolnym terminie.

W przypadku niedostępności produktu Kupujący zostanie o tym poinformowany nie wcześniej niż w chwili złożenia zamówienia lub po potwierdzeniu zamówienia e-mailem w terminie nieprzekraczającym 5 (pięciu) dni. Jeżeli płatność zostanie wcześniej dokonana, PHYTOMER podejmie wobec operatora bankowego działania niezbędne w celu pomniejszenia kwoty pobranej z rachunku bankowego Kupującego o cenę niedostępnego produktu.

Zgodnie z art. 111-1 francuskiego Kodeksu konsumenckiego Kupującemu przysługuje prawo do zapoznania się w niniejszej witrynie przed złożeniem zamówienia z istotnymi cechami produktów, które zamierza zamówić.

Zdjęcia ilustracyjne nie stanowią jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Mimo starań podejmowanych przez nas w celu prezentacji rzeczywistej kolorystyki produktów, możliwe są odstępstwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i niedokładność zdjęć i graficznych przedstawień produktów prezentowanych w witrynie.

ARTYKUŁ 3 – CENY

Ceny produktów są podawane w euro i uwzględniają VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Nie obejmują one kosztów dostawy fakturowanych oddzielnie w formie ryczałtu. Kupujący jest o nich informowany przed rejestracją zamówienia.

Ceny sprzedaży mogą ulegać zmianom w dowolnym terminie, lecz fakturowana należność będzie zgodna z ceną wskazaną w chwili rejestracji zamówienia z zastrzeżeniem dostępności produktów.

ARTYKUŁ 4 – ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W celu zamówienia wybranych produktów Kupujący klika ikonę „dodaj do koszyka”.

Jeden użytkownik może kupić nie więcej niż dziesięć (10) sztuk produktu o tym samym numerze katalogowym w ramach jednej transakcji sprzedaży.

Na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia. W celu potwierdzenia zamówienia Kupujący klika ikonę „Dalej”. Kupujący zostaje wtedy poproszony o podanie swoich danych. Dalszy ciąg zamówienia jest uzależniony od akceptacji przez Kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (przez zaznaczenie pola „Zapoznałam(-em) się z ogólnymi warunkami sprzedaży i akceptuję je bez zastrzeżeń”). Akceptacja ta nie wymaga odręcznego podpisu.

Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem podpisu elektronicznego równorzędnego podpisowi odręcznemu w stosunku prawnym łączącym strony. Po potwierdzeniu przez Kupującego zamówienie jest przetwarzane w celu rejestracji.

Po rejestracji zamówienia przez PHYTOMER i autoryzacji płatności dostarczonej przez instytucje bankowe zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia pod adres e-mail Kupującego. W potwierdzeniu tym wskazana będzie dokładna zafakturowana kwota i numer transakcji równoznaczny z przyjęciem zamówienia i zatwierdzeniem transakcji. Z chwilą przygotowania i nadania przesyłki do Kupującego wysyłany jest e-mail potwierdzający jej nadanie.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia lub odmowy dostawy w przypadku przekroczenia wskazanego wyżej maksymalnego limitu (10 produktów), sporu z Kupującym, odmowy autoryzacji płatności kartą płatniczą przez instytucje bankowe.

ARTYKUŁ 5 – PŁATNOŚĆ

W przypadku zamówień z dostawą do miejsca zamieszkania płatności dokonuje się w chwili złożenia zamówienia online przy użyciu karty płatniczej lub akredytowanej karty płatniczej (Bleue, Visa, Mastercard Eurocard i każdej innej karty homologowanej przez GIE CB, Groupement d'intérêt économique carte bancaire). Kupujący podaje na bezpiecznych stronach naszego partnera płatniczego numer karty, datę jej ważności, nazwisko i datę urodzenia posiadacza oraz kod CVV (trzy lub cztery ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty). bnpparibas.

Cała transakcja jest kierowana w postaci zaszyfrowanej na serwer autoryzacji przez bank w trybie SSL (Secure Socket Layer). Dane bankowe nigdy nie są przesyłane do witryny PHYTOMER.

 

W przypadku zamówień z dostawą do salonu (salonu wybranego przez Kupującego) płatności dokonuje się przy odbiorze produktów w salonie zgodnie z warunkami sprzedaży obowiązującymi w danym punkcie sprzedaży.

KLAUZULA PRAWA WŁASNOŚCI

Produkty pozostają wyłączną własnością sprzedającego do chwili zarejestrowania i otrzymania wpłaty przez PHYTOMER. Ryzyko (w szczególności ryzyko utraty, kradzieży, uszkodzenia) przechodzi na Kupującego z chwilą faktycznej daty dostawy.

ARTYKUŁ 6 – DOSTAWA

Produkty zamówione przez Kupującego są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Zamówienie przekraczające limit określony w art. 4 uznaje się za niebyłe.

 

W przypadku zamówień z dostawą do miejsca zamieszkania produkty są dostarczane pocztą przez Colissimo Expert (dostawa za potwierdzeniem odbioru) w terminie średnio 3–5 dni roboczych pod adres wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub – w przypadku nieobecności odbiorcy produktów – pozostawiane w urzędzie pocztowym obsługującym adres dostawy (termin odbioru przesyłki wynosi 2 tygodnie). Wszelkie nieprawidłowości związane z dostawą (brak lub uszkodzenie produktu, uszkodzenie opakowania przesyłki itp.) należy odnotować na potwierdzeniu odbioru w chwili odbioru przesyłki i zgłosić działowi obsługi klienta PHYTOMER e-mailem na adres service-client@phytomer.fr lub telefonicznie pod numerem 0 800 00 31 87.

Wszelkie braki produktowe zostaną dosłane lub wymienione po upływie terminu składania reklamacji u przewoźnika. Po upływie czternastu (14) dni od daty dostawy produkty uznaje się za zgodne z zamówieniem i wolne od widocznych wad, w związku z czym PHYTOMER nie przyjmuje reklamacji.

 

W przypadku zamówień z dostawą do salonu produkty są dostępne w wybranym przez Kupującego salonie w ciągu średnio 2 dni roboczych, w godzinach pracy danego punktu sprzedaży. Jest to usługa bezpłatna; Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.

 

Podany średni termin dostawy ma charakter orientacyjny; nie może on stanowić podstawy zarzutu wobec PHYTOMER, odstąpienia od transakcji sprzedaży ani wypłaty odszkodowania. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni od dnia następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.


ARTYKUŁ 7 – ZWROTY PRODUKTÓW

Prawo do odstąpienia od transakcji

W przypadku zamówień z dostawą do miejsca zamieszkania Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu na własny koszt produktów, które nie spełniają jego oczekiwań i anulowania zamówienia w terminie czternastu (14) dni roboczych. Termin ten rozpoczyna bieg w chwili dostawy zamówienia. Produkt(y) należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i w nienaruszonym stanie, nie otwierany(-e), z dołączonym prawidłowo wypełnionym dokumentem dostawy, pod następujący adres: Service Client PHYTOMER - CS 51749 - 35417 Saint-Malo Cedex.
Koszty zwrotu i związane z nim ryzyko ponosi Kupujący.
W przypadku spełnienia powyższych warunków PHYTOMER zwróci Kupującemu kwotę odpowiadającą cenie produktów i początkowym kosztom dostawy w terminie nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni.

Produkty niezgodne z zamówieniem

W przypadku zamówień z dostawą do miejsca zamieszkania produkty niezgodne z zamówieniem należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i w nienaruszonym stanie, nie otwierane, z dołączonym prawidłowo wypełnionym dokumentem dostawy, w ciągu czternastu (14) dni roboczych w celu wymiany lub zwrotu pieniędzy (zgodnie z decyzją klienta i zależnie od dostępności produktu) pod następujący adres: Service Client PHYTOMER - CS 51749 - 35417 Saint-Malo Cedex.
PHYTOMER zwraca koszty pierwszej dostawy oraz koszty zwrotu, o ile zwrot wynika z błędu PHYTOMER.

 

W przypadku zamówień z dostawą do salonu zwrot produktów podlega ogólnym warunkom sprzedaży obowiązującym w danym punkcie sprzedaży.

 

ARTYKUŁ 8 – GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kupującemu przysługuje ustawowa gwarancja obejmują ukryte wady dostarczonych produktów.
Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór zamawianych produktów oraz ich adekwatność do jego potrzeb. PHYTOMER nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

PHYTOMER nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania zawartej umowy w przypadku wyczerpania zapasu lub niedostępności produktu, siły wyższej, zakłóceń oraz strajku całościowego lub częściowego, zwłaszcza strajku poczty i służb komunikacyjnych.

PHYTOMER ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku udowodnionego błędu leżącego wyłącznie po jego stronie i wyłącznie do wysokości wartości szkód bezpośrednich.

Mimo starań podejmowanych przez PHYTOMER w celu zapewnienia rzetelności i aktualności informacji podawanych w witrynie tego podmiotu nie może on gwarantować ich rzetelności, dokładności ani wyczerpującego charakteru. W związku z tym PHYTOMER nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedokładności, nierzetelności i braków informacji i, ogólnie, nie gwarantuje stałej dostępności witryny oraz braku przerw, zakłóceń i błędów jej funkcjonowania.

ARTYKUŁ 9 – DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są niezbędne w celu obsługi, dostawy zamówień oraz fakturowania. Dane te są ściśle poufne. Brak tych danych powoduje automatyczne odrzucenie zamówienia.
Zgodnie z francuską Ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. o informatyce, zbieraniu danych i prawach obywatelskich przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w tej witrynie zostało zgłoszone do Krajowej Komisji Informatyki i Praw Obywatelskich. Każdemu użytkownikowi witryny przysługuje prawo do dostępu do jego danych, ich zmiany, prostowania i usuwania na wniosek wysłany pocztą pod adres Service Client PHYTOMER - CS 51749 - 35417 Saint-Malo Cedex.
Jeśli Kupujący się temu nie sprzeciwi, możliwe jest również informowanie go e-mailem o ofertach PHYTOMER i jego partnerów (w formie newsletterów, okazyjnych e-maili itp.). Kupujący nie wyrażający zgody na otrzymywanie takiej korespondencji może zawiadomić o tym PHYTOMER w dowolnym terminie listem przesłanym pod adres Service Client PHYTOMER - CS 51749 - 35417 Saint-Malo Cedex lub przy klikając link do rezygnacji z subskrypcji zamieszczony na dole każdego e-maila wysłanego przez PHYTOMER.

ARTYKUŁ 10 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Niniejsza witryna oraz wszystkie znajdujące się w niej elementy, marki, rysunki, logo, wzory, zdjęcia itp. są własnością PHYTOMER lub jego dostawców.
Podmioty te nie udzielają żadnych praw z wyjątkiem prawa do zapoznawania się z zawartością witryny. Nikomu nie przysługuje prawo do powielania, eksploatacji, rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób – również częściowo – wymienionych wyżej praw własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody PHYTOMER. W związku z tym każdy przypadek powielenia stanowi fałszerstwo podlegające ściganiu.

ARTYKUŁ 11 – CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ – INTEGRALNOŚĆ UMOWY

W przypadku stwierdzenia nieważności jednego lub więcej postanowienia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży na podstawie przepisów prawa moc i zakres pozostałych postanowień nie ulegają zmianie.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, potwierdzenie zamówienia oraz ogólne warunki korzystania z witryny (zakładka „Informacje prawne”) stanowią całość stosunku umownego wiążącego strony.
W przypadku sprzeczności między tymi dokumentami decydujące są ogólne warunki sprzedaży.

ARTYKUŁ 12 – PRAWO WŁAŚCIWE – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz stosunek umowny wiążący PHYTOMER i Kupującego podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu wyłącznie właściwe są sądy w Saint-Malo.